Alg. voorwaarden

Aanmelding

De eerste 3 maanden wordt de leerling voor minimaal 2 dagen huiswerkbegeleiding van 1 uur per dag ingeschreven. Bijles is minimaal 1 dag in de week ook één maand. Als ik een leerling moet leren om goed het huiswerk te plannen is dat alleen mogelijk als ik hem / haar minimaal 2 dagen per week kunnen begeleiden. Alleen om speciale redenen kan hier, in overleg, van worden afgeweken door bijvoorbeeld de ene dag wat korter en de andere dag wat langer te komen..

Thuis in Huiswerk

Thuis in Huiswerk levert 1 begeleider per maximaal 4 leerlingen, om de moeilijkheden die tijdens het maken en leren van het huiswerk naar voren komen te helpen oplossen. De begeleider heeft een driemaandelijks functioneringsgesprek met de leerling en de ouders/ verzorgers, controleert het gemaakte huiswerk en stuurt, indien gewenst, een driemaandelijkse rapportage per mail aan de ouders. De begeleider neemt bij ongemelde absentie direct contact op met de ouders /verzorgers.

Thuis in Huiswerk beslist of de leerling in staat is in een groepje van maximaal 4 leerlingen te werken.

Thuis in Huiswerk is niet aansprakelijk voor eventueel door de leerling geleden schade voor, tijdens of na zijn of haar verblijf bij Thuis in Huiswerk.

Leerling

De leerling dient zich aan de huisregels van Thuis in Huiswerk te houden en zal bij overtreding hiervan, na meerdere waarschuwingen voor minimaal twee dagen geschorst en bij herhaling definitief verwijderd worden.

Mobiele telefoon van de leerling staat uit of op stil en wordt niet gebruikt tijdens de begeleiding, alleen in noodgevallen wordt hier, in overleg, van afgeweken.

Ouders

De ouders verplichten zich om bij verhindering van de leerling uiterlijk dezelfde dag contact op te nemen met Thuis in Huiswerk per SMS,Whatsapp, per mail of telefonisch.

Facturering

Betaling geschiedt achteraf, per maand dient het verschuldigde bedrag op rekening van Thuis in Huiswerk bijgeschreven te zijn. Wanneer het bedrag binnen 14 dagen na dagtekening nog niet is ontvangen houdt Thuis in Huiswerk zich het recht voor de leerling te weigeren. Ouders kunnen in overleg met Thuis in Huiswerk er ook voor kiezen om per keer contant te betalen, zij ontvangen dan een ontvangstbevestiging per mail of post. Wanneer Thuis in Huiswerk door overmacht niet geopend is en deze dagen wel in rekening zijn gebracht, kan de leerling als compensatie in overleg met Thuis in Huiswerk op een ander tijdstip extra dagen of op andere dagen een langere tijd begeleid worden. Er wordt geen geld retour gestort. Wij wijken hier alleen vanaf wanneer een leerling al 5 dagen per week bij Thuis in Huiswerk aanwezig is.

Kortingen

Meerdere kinderen uit 1 gezin                                                dan 10 % korting

Zelf een passend(niveau/vak) groepje van 4                         dan 10% korting

Thuis in Huiswerk bepaalt of het een passend groepje van 4 leerlingen is.

Toeslag

In principe is er geen huiswerkbegeleiding op de  feestdagen, in overleg kan besloten worden hiervan af te wijken. In die gevallen geldt een toeslag van 50%  op het normale tarief.

Ziekte

Alleen wanneer de leerling langer dan één week ziek is, wordt de betaling na deze week stopgezet en het over de dan volgende ziektedagen al betaalde bedrag teruggestort.

Werk- of stageweken

Als een leerling verhinderd is, door bijvoorbeeld een verplichte werk- of stageweek, kunnen deze dagen in mindering worden gebracht op de factuur van de betreffende maand.

Onverwachte vrije dagen

Onverwachte vrije dagen van school, door ijsvrij of projecten, kunnen niet achteraf worden terugstort. Thuis in Huiswerk blijft op die dagen meestal geopend. Om gemiste dagen te compenseren kan de leerling in overleg met de begeleider een dag extra begeleid worden of langer dan 1 1/2 uur blijven

Proefperiode van 3 maanden

De laatste dag van de proefperiode is ook de laatste dag van een maand. In de laatste maand voor de afgesproken datum, wordt u door Thuis in Huiswerk gebeld om een evaluatie gesprek te plannen. Alleen dan kan het contract meteen worden gewijzigd of stopgezet. Na deze proefperiode geldt altijd een opzegtermijn van 1 maand.

Wanneer de prestaties in de proefperiode erg goed zijn, kan er in overleg met Thuis in Huiswerk gekozen worden voor:

– Op dezelfde basis doorgaan.
– Vermindering van het aantal dagen
– Stoppen met de begeleiding
Wanneer de prestaties achterblijven kan er, in overleg met de begeleider, gekozen worden voor:

– 1 op 1 begeleiding
– Uitbreiding van het aantal dagen.
– Extra begeleiding door aparte bijlessen voor één of meer vakken.
– Stoppen met de begeleiding

Wijzigingen in de loop van het begeleidingsjaar

Ook in de loop van het jaar kunnen wijzigingen in het aantal dagen en of begintijden met de begeleider overeengekomen worden(i.v.m. roosterwijzigingen van de leerling bijvoorbeeld). U dient een wijziging altijd 14 dagen van te voren per email aan Thuis in Huiswerk te melden.
In verband met onze computerboekhouding kan een wijziging alleen per maand worden verwerkt. Tevens kunnen administratiekosten in rekening gebracht.

 Voortijdige beëindiging contract

Als u in overleg met de begeleider besluit het contract voortijdig te beëindigen, dient u dit per email te melden aan Thuis in Huiswerk. Na ontvangst van de email geldt altijd een opzegtermijn van 1 maand.

Einde schooljaar

Zonder tegenbericht stopt de begeleiding op de laatste dag van de Thuis in Huiswerk jaarplanning. Het contract loopt door naar het volgende schooljaar wanneer wij voor 1 augustus geen tegenbericht van u hebben ontvangen.